Ieder seizoen een paradijs

Algemene reserveringsvoorwaarden

Algemene reserveringsvoorwaarden Het is verstandig deze voorwaarden aandachtig door te lezen alvorens te reserveren. U vindt hier de rechten en plichten van u en Bergmoment.

1 Reserveren

1.1 Op alle onze reserveringen zijn deze Algemene reserveringsvoorwaarden van toepassing. Afwijkingen zijn enkel mogelijk in incidentele gevallen en indien deze schriftelijk door Bergmoment zijn bevestigd.

1.2 De opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen door zichzelf en alle medereizigers voortvloeiend uit de reserveringsbevestiging.

1.3 Wij nemen alleen opdrachten tot reservering in behandeling van personen die achttien (18) jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.

2.Reserveringsopdracht en betaling

2.1 Iedere reserveringsopdracht wordt door Bergmoment bevestigd door middel van een reserveringsbevestiging per email of post.

2.2 Binnen twee weken na ontvangst van de reserveringsbevestiging dient de aanbetaling (hierna gezamenlijk “de huursom”) te zijn voldaan. De restant huursom dient uiterlijk 4 weken voor aankomstdatum te zijn voldaan. Bij reservering korter dan 4 weken voor aankomstdatum dient de volledige huursom ineens te worden voldaan.

2.3 Bij niet tijdige betaling is Bergmoment gerechtigd de gereserveerde accommodatie te annuleren. De annuleringsvoorwaarden zijn dan (onverminderd) van kracht (zie artikel 3).

3.Annulering door huurder

3.1 Annulering dient telefonisch of per e-mail aan Bergmoment te worden doorgegeven. Na ontvangst van de annulering stuurt Bergmoment u uiterlijk binnen 7 dagen een annuleringsbevestiging/ -nota.

3.2 Bij annulering gelden de hieronder vermelde restitutie percentages. Bergmoment adviseert u een annuleringsverzekering af te sluiten.

tot 10 weken voor aankomst teruggave van volledige aanbetaling;

• van 8 tot 10 weken voor aankomst is de boeker 60% van de huursom verschuldigd;

• van 6 tot 8 weken voor aankomst is de boeker 70% van de huursom verschuldigd;

• van 4 tot 6 weken voor aankomstis de boeker 80% van de huursom verschuldigd;

• van 2 tot 4 weken voor aankomst is de boeker 90% van de huursom verschuldigd;

• van 2 weken voor aankomst tot aankomstdatum geen teruggave, de opdrachtgever is de volledige huursom verschuldigd.

4. Annulering door Bergmoment

4.1 Indien, doch uitgezonderd de situatie vermeld in paragraaf 7.8., Bergmoment noopt tot annulering van de gereserveerde accommodatie, zal de betreffende huurder hierover direct worden geïnformeerd en, indien mogelijk, onder aanbieding van een alternatief. Bij niet aanvaarden van dit alternatief door huurder, of bij het niet kunnen aanbieden van een alternatief door Bergmoment zal Bergmoment onmiddellijk het al door huurder betaalde bedrag terugstorten. Huurder heeft geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

5.Wijzigingen door de huurder

5.1 Wenst huurder over te boeken naar een ander appartement of is er de wens de huurperiode te wijzigen, dan is dit altijd mogelijk tot 5 maanden voor aanvang van de huurperiode van de gereserveerde accommodatie (mits beschikbaar). De hieraan verbonden kosten bedragen € 100,00. Is in de gewenste periode geen appartement beschikbaar dan gelden de in artikel 3 vermelde voorwaarden voor annulering door huurder. Mocht de gewenste huurperiode korter zijn dan de reeds gereserveerde periode dan is voor het verschil in huurdagen artikel 3 voor annulering door huurder onverminderd van toepassing.

6.Aansprakelijkheid van de huurder

6.1 Tijdens het verblijf in de accommodatie is de huurder volledig aansprakelijk voor de gehuurde accommodatie, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren. De eventuele schade, veroorzaakt door de gebruikers van de accommodatie danwel elders in Bergmoment, zal terstond geheel door de huurder aan de verhuurder vergoedt dienen te worden. Bergmoment is gerechtigd de huurder alsnog aansprakelijk te stellen, indien de veroorzaakte schade niet, of niet naar behoren, is verrekend c.q. de ter plaatse te betalen kosten niet (geheel) door huurder zijn voldaan. Alle hieraan verbonden (incasso)kosten komen geheel voor rekening van de in de reserveringsbevestiging genoemde huurder. Voor schade en/of gebreken welke niet uiterlijk op de dag van aankomst bij de directie van Bergmoment is gemeld, geldt de direct hiervoor vermelde aansprakelijkheid door huurder.

6.2 Het in de reserveringsbevestiging vermelde aantal personen is het maximaal toegestane aantal. Bewoning met meer personen is niet geoorloofd en Bergmoment is gerechtigd om de toegang tot de accommodatie te weigeren indien bewoning door meer dan het toegestane aantal personen plaatsvindt.

6.3 Het in de reserveringsbevestiging vermelde aantal huisdieren is het maximaal toegestane aantal. Meer huisdieren is niet geoorloofd en Bergmoment is gerechtigd om de toegang tot de accommodatie dan te weigeren. Huisdieren mogen nooit alleen in het appartement worden achtergelaten en zijn mogen niet in de slaapruimtes komen.

7.Aansprakelijkheid van Bergmoment

7.1 Bergmoment aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal, schade of persoonlijk letsel van welke aard dan ook.

7.2 Kennelijke fouten of vergissingen in de beschrijving of prijzen van de door Bergmoment aangeboden accommodaties binden Bergmoment niet. Voor tussentijdse wijzigingen in gegevens, prijzen of drukfouten kan Bergmoment geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

7.3 De (prijs)informatie in de laatst verschenen prijslijst en op de website is leidend. Derhalve vervalt de (prijs)informatie uit eerder verschenen edities.

7.4 Bergmoment kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen en het in aanraking komen met een luchtvaartuig of onderdelen ervan.

7.5 Niet alle in de beschrijving vermelde faciliteiten zijn dag in dag uit, het hele jaar door geopend. Bergmoment is niet aansprakelijk voor voorziening die om welke reden dan ook tijdens uw vakantie niet beschikbaar waren. Gebruik van alle faciliteiten is op eigen risico. Door omstandigheden kunnen faciliteiten uitvallen of tijdelijk niet aanwezig zijn. U kunt hiervoor geen aanspraak maken op enige restitutie van Bergmoment.

7.6 Het kan gebeuren dat er in de buurt van de gehuurde accommodatie werkzaamheden worden verricht. Voor eventuele geluidsoverlast of andere ongemakken neemt Bergmoment geen verantwoordelijkheid.

7.7 Op al onze reserveringsovereenkomsten en daarop aansluitend gemaakte afspraken is het Oostenrijks recht van toepassing. Alle geschillen die ter zake van een overeenkomst mochten opkomen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter.

7.8 Geen restitutie van de reissom vindt plaats ingeval van “overmacht” waaronder, maar niet uitsluitend, een schadegebeurtenis als een natuurramp, aanslag, epidemie, molest of gevaar voor u dreigt tijdens de reis. Dit geldt ook als de infrastructuur hierdoor zodanig is aangetast dat de reis in redelijkheid niet kan worden gemaakt. 8. WIFI/W-Lan 8.1 Snelheid, sterkte en bereik van WIFI kunnen, doordat Bergmoment gelegen is in de bergen, beperkt zijn en zijn derhalve niet gegarandeerd.